Stanovy SSPE

STANOVY
SPOLKU SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS
I.
Spolek byl založen jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 0d 1. 1. 2014 je právnickou osobou – spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen OZ), který sdružuje své členy zejména za účelem sbírání a tvorby exlibris a příležitostné grafiky.

II. Název

Název spolku: Spolek sběratelů a přátel exlibris.
Spolek užívá rovněž zkratku svého názvu: SSPE.
IČ: 00443522.

III. Sídlo  PRAHA

Korespondenční adresa: Banskobystrická 2085/1, Dejvice (Praha 6), 160 00 Praha.

IV. Stanovy

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

V. Cíle, poslání a principy spolku
1. Sdružuje sběratele, výtvarníky a zájemce o exlibris, příležitostnou a volnou grafiku, kteří se rozhodli plnit jeho programové cíle v dobrovolném a samosprávném svazku členů.

2. Spolupracuje se zahraničními organizacemi pro sběratelství exlibris a grafiky a s mezinárodní federací exlibristických společností FISAE (Fédération internationale des sotiétés d´amateurs d´ex-libris). K plnění programových úkolů a cílů spolupracuje se společenskými a kulturními institucemi a sdělovacími prostředky.

3. V místech soustředěného zájmu mohou být členové spolku organizováni v místních sekcích. Jejich činnost se řídí stanovami spolku. Tyto sekce nemají právní subjektivitu.

VI. Hlavní činnost spolku
1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V těchto stanov.

2. Hlavní činnost spolku je financována podle čl. XVI těchto stanov.

3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
· Pořádá výstavy, přehlídky a soutěže exlibris a grafiky, podporuje zájem výtvarných umělců o tvorbu exlibris a grafiky a popularizuje sběratelství exlibris a grafiky.
· Vydává čtvrtletně spolkový časopis Knižní značka, ročně Sborník pro exlibris a drobnou grafiku a podle potřeby soupisy exlibris, soubory grafik, grafické listy, odborné publikace a tiskoviny a archivuje je. Pečuje o dokumentaci této části české výtvarné kultury.
· Pořádá besedy a přednášky.
· Pro své členy organizuje výměnné schůzky a aukce exlibris.
· Svolává a organizuje setkání a sjezdy sběratelů a jiné společenské akce.

VII. Vedlejší činnost spolku
Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnosti, spočívající v podnikání či jiné výdělečné činnosti.

VIII. Členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členy spolku se mohou stát každá fyzická osoba starší 18 let a právnické osoba, které se ztotožňuje s účelem a hlavní činností spolku a hodlá se podílet na jejich naplňování.
2. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
3. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
4. Osoba se stává členem spolku rozhodnutím výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.
5. Členství ve spolku je řádné nebo čestné.
6. Čestné členství může být uděleno jednotlivcům po splnění následujících podmínek: je podán návrh od člena/členů spolku na udělení čestného členství a tento návrh je projednán a schválen na valné hromadě spolku.
7. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
· dobrovolným vystoupením člena
Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak.
· úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého
· zánikem právnické osoby
· vyloučením člena
Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání spolku podle čl. V těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností podle čl. IX těchto stanov.
· zánikem spolku
· rozhodnutím valné hromady o přeměně spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 OZ
8. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

IX. Práva a povinnosti člena
1. Každý člen spolku má právo:
· podílet se na činnosti spolku
· být pravidelně informován o dění ve spolku
· podávat návrhy, připomínky a vznášet dotazy orgánům spolku
· obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
· volit a být volen do řídicích a kontrolních orgánů spolku
· žádat o výpis ze seznamu členů podle čl. XI stanov
2. Každý člen spolku má povinnost:
· platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne valná hromada
· chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o jeho dobrou pověst
· dodržovat stanovy spolku
· aktivně se podílet na činnosti spolku
· pravidelně se informovat o dění ve spolku

X. Členské příspěvky
1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí valná
hromada.
2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li
pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor spolku.
4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti
rozhoduje výbor spolku.
XI. Seznam členů
1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí
následující údaje:
Fyzické osoby Právnické osoby
Jméno a příjmení Název
Bydliště Sídlo
Datum narození IČ
Tel. číslo / email Tel. číslo / email
Osoba jednající jménem člena ve spolku
2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí a je za ně odpovědný pověřený
člen výboru spolku, který provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30
dnů od vzniku členství a výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku
členství.
3. Výbor spolku je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů
každému členovi, který o výpis požádá.
4. Seznam členů nebude vůči jednotlivým členům zneužit.
XII. Orgány spolku
1. Organizační strukturu spolku tvoří:
· valná hromada
· výbor
· předseda
· kontrolní komise
2. Funkční období volených orgánů je dva roky. Členové volených orgánů spolku,
jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do
nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem
členství ve spolku podle čl. VIII. stanov, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním
člena voleného orgánu valnou hromadou.
XIII. Valná hromada
1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším
orgánem spolku.
2. Valná hromada projednává činnost spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá
zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí předsedu, členy výboru a členy
kontrolní komise spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další
rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak
náleží:
· určit hlavní zaměření činností spolku
· rozhodovat o změně stanov spolku
· schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé
období předkládané výborem a kontrolní komisí
· rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti
· schvalovat výsledek hospodaření spolku
· volit a odvolávat předsedu a členy výboru a kontrolní komise
· jmenovat likvidátora při zániku spolku
· hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů
· rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku
· rozhodnout o přeměně spolku
3. Valná hromada je svolávána výborem podle potřeby, nejméně však jednou za
rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12.
předchozího kalendářního roku.
4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů spolku musí být svolána
mimořádná valná hromada. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi
nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat
uvedení důvodu a program mimořádné valné hromady. Nesvolá-li výbor zasedání
valné hromady do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal,
svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám.
5. Právo zúčastnit se valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají
všichni členové spolku. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání
a požadovat vysvětlení záležitostí spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení
o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku
mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
6. Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím programem a místem a časem
konání musí být rozeslána členům na jejich adresu uvedenou v seznamu členů
nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co
nejméně omezovaly možnost členů se jí účastnit. Již svolané zasedání valné
hromady lze odvolat nebo odložit.
Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je
schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení
valná hromada přijímá většinou hlasů přítomných členů. Nesejde-li se v určenou
hodinu potřebný počet členů spolku, koná se valná hromada o hodinu později
a usnáší se za jakéhokoli počtu přítomných členů. S průběhem valné hromady
a s přijatým usnesením jsou nepřítomní členové seznamováni ve spolkovém
časopisu nebo jinou písemnou formou.
7. Je-li některý člen spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné
členství hlas navíc.
8. Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady, kterého valná hromada
zvolí na začátku zasedání. Do jeho zvolení řídí valnou hromadu předseda spolku
nebo pověřený člen výboru. Zasedání se řídí programem tak, jak byl obsažen
v pozvánce podle bodu 6 tohoto článku. Program valné hromady může být na
počátku zasedání změněn, pokud s navrženou změnou souhlasí většina přítomných
členů spolku.
9. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do
třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo valné
hromadě předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být
patrné, kdo valnou hromadu svolal, jak a kdy se konala, kdo ji zahájil, kdo jí
předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
XIV. Výbor a jeho předseda
1. Výbor je statutárním orgánem spolku.
2. Členem výboru může být pouze člen spolku.
3. V případě rezignace člena výboru během volebního období může být na dobu
do příští valné hromady do výboru kooptován nový člen.

4. V případě rezignace předsedy během volebního období řídí výbor a spolek
pověřený člen výboru, obvykle místopředseda.
5. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 5 členy.
6. Výbor se schází obvykle jedenkrát v měsíci.
7. Z jednání výboru se pořizuje nejpozději do jednoho týdne zápis, který obdrží
předsedové a členové výboru a kontrolní komise.
8. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů členů výboru, tj. pěti členů. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
9. Odměnu za výkon funkce člena výboru a předsedy stanoví výbor spolku.
10. Předseda společně s výborem řídí činnost spolku v souladu se
stanovami a vnitřními směrnicemi spolku a usneseními valných hromad po celé své
funkční období.
11. Navenek za spolek jedná předseda společně s dalším členem výboru.
12. Předseda odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje
dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá o řádnou péči
o majetek a zejména o řádné naplňování poslání spolku.
13. Předseda a výbor vedou a řídí práci spolku v období mezi valnými
hromadami, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj spolku.
14. Předseda a výbor jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře,
náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
15. Do působnosti předsedy a výboru náleží:
· svolávat valnou hromadu
· svolávat výborovou schůzi
· přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční uzávěrku hospodaření
a závěry publikovat v rámci spolku
· posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice
a předkládat tyto návrhy valné hromadě
· dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost
spolku
· přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr
· přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení
· rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského
příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody
· rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných
spolupracovníků
· schvalovat interní organizační normy spolku
XV. Kontrolní komise
1. Kontrolní komise kontroluje záznamy o hospodaření spolku, dohlíží na činnost
výboru a na plnění programu činnosti a usnesení valné hromady.
2. Kontrolní komise sestává z předsedy a dvou členů.
3. Členové kontrolní komise se mohou účastnit schůzí výboru s hlasem
poradním. Jsou povinni upozorňovat na případné závady v hospodaření zjištěné
kontrolní činností a podávat návrhy na jejich odstranění.
4. Kontrolní komise se schází nejméně jednou za rok a o svém jednání pořizuje
zápis. Její jednání svolává předseda kontrolní komise.
5. Předkládá valné hromadě kontrolní zprávu o hospodaření spolku a navrhuje či
nenavrhuje udělení absolutoria odstupujícímu výboru.

XVI. Majetek a hospodaření spolku
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků
podle čl. X těchto stanov. Krom toho z dědictví a odkazů, z darů, ze státních
příspěvků a grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek
může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním
a vedlejší výdělečnou činností podle čl. VII těchto stanov.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov.
Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku
naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů
na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.
3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani
právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To
nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku
z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce podle stanov, či
sjednaná na základě platných smluv.
4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem
řádného naplňování poslání a cílů spolku.
5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány
spolku v rozsahu podle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je
tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření
majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku spolku
pověřen.
7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného valnou
hromadou.
8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy
ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.
XVII. Zánik a likvidace spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí
valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Při zániku spolku valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor
sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej
vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku.
3. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví
návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí valná hromada. Nebude-li
návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat
nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy valná hromada předchozí návrh
zamítla.
4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek podle schváleného návrhu na
vypořádání.
XIX. Závěrečná ustanovení
1. Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 19. března
2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem z téhož dne.
2. Znění těchto stanov je účinné od 19. března 2016.
Uložení ve spolkovém rejstříku.
Image
Image
Image
Image
Image
Číslo účtu v CZK: 2501272505/2010, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1. 
Číslo účtu v EUR: 2001272509/2010, IBAN: CZ3020100000002001272509, BIC: FIOBCZPPXXX, Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1.